Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne

Tid: Fredag den 4. maj kl. 19.30 – 21.30
Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev

Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.
Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen.
Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til
træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 20.4.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lauritsen
Pkt. 2 Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Lindis Mikkelsen
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning
Pkt. 5 Udvalgsberetninger
Pkt. 6 Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7 Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8 Valg til bestyrelsen:
På valg er:

  • Henrik Sperling – modtager ikke genvalg
  • Bolette Fokdal – modtager ikke genvalg
  • Maria Louise Friis – modtager genvalg
  • Karsten Paarup og Ida Nielsen opstiller til bestyrelsen

Pkt. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

  • Suppleant Charlotte Sneding Rohde modtager ikke genvalg.
  • Suppleant Mark Lange substituerer Karl Jeremiassen, der er udtrådt af
    bestyrelsen pr. 28.2. og er således nu i bestyrelsen
  • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt. 10 Behandling af indkomne forslag
Pkt. 11 Eventuelt

Ad pkt. 10:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen,
På vegne af bestyrelsen
Bent Hausted Laursen
Formand