Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Tid:                   Fredag den 10. maj kl. 19.30 – 21.30

Sted:                 Kostalden, Hjarnø Camping, Hovedvejen 29, Hjarnø, 7130 Juelsminde


Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.

  • Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen
  • Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 26.04.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:

Pkt. 1                Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lautrisen
Pkt. 2                Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3                Valg af referent.
Pkt. 4                Bestyrelsens beretning
Pkt. 5                Udvalgsberetninger
Pkt. 6                Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7                Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8                Valg til bestyrelsen:
                          På valg er:

  • Anette Svendsen– modtager  genvalg
  • Charlotte Sneding Rohde – modtager ikke genvalg
  • Mark Lange – modtager genvalg

Pkt. 9                Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

  • Suppleant Ida Nielsen modtager genvalg.
  • Suppleant Carsten Bøwig substituerer  Fylkir Sævarsson, der er udtrådt af bestyrelsen. Carsten er således en del  af  bestyrelsen.                                                                                      
  • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt 10               Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 11              Behandling af indkomne forslag

Pkt. 12              Eventuelt

Ad pkt. 11:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Anette Svendsen
Formand