Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Havkajakroerne forkortet HKR.

Stk. 2. Foreningen er en landsdækkende forening med hjemsted i Århus Kommune.

Stk. 3. Foreningens tilhørsforhold til idrætsforbund, idrætsorganisationer og andre forpligtende fællesskaber afgøres af generalforsamlingen.
§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a) at udbrede kendskabet til og interessen for havkajakker og havkajakroning.

b) gennem uddannelse og debat at øge sikkerheden på vandet for havkajakroere.

c) med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Foreningen består primært af medlemmer over 12 år.

Stk. 3. Indmeldelse sker via vejledningen på foreningens hjemmeside www.havkajakroerne.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Ved for sen indbetaling af medlemskontingent betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 5. . Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet følger kalenderåret, dog gælder indmeldelse efter d. 30. sep. også for det efterfølgende år. Ved indmeldelse efter 30. sep. udsendes kontingent opkrævning først efter førstkommende nytår

Stk. 6. Udelukkelse af et medlem kan ske ved overtrædelse af eller manglende vilje til at efterleve foreningens vedtægter. Udelukkelse kræver enighed i bestyrelsen og foretages af denne. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på næstfølgende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal personligt fremmødte.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med Forårstræffet og indkaldes med mindst 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med mindst 1 måneds medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan nedsættes udvalg. Valg til udvalgsposter gældende for 1 år foretages på generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning
5. Udvalgsberetninger
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forelæggelse af budget
9. Fastsættelse af kontingent for næste år
10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år.
12. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

a)    Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

b)    Ved valg til 2 eller flere poster holdes vægtet prioritetsvalg, dvs. der afgives det antal stemmer svarende til antal poster efter prioritetsmetoden.

Stk. 9. Valgbar er ethvert medlem. Er medlemmet ikke tilstede, kan opstilling ske ved skriftlig accept.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 personer og vælges således:

a) 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige årstal

b) 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige årstal

c)  Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Dog er bestyrelsen forpligtet til at arrangere mindst 3 havkajaktræf i løbet af foreningsåret. Træffene annonceres på foreningens hjemmeside mindst en måned før afholdelse.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen med hensyn til regnskabet.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved den enes forfald tegnes foreningen af den anden, i forening med 2 menige medlemmer. Ved optagelse af lån og andre bindende transaktioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en med det formål indkaldt generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 10. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 7. juni 2014

Disse vedtægter erstatter vedtægter af den 10. maj 2013 vedtaget på generalforsamling samme dato.

 

sidst ændret: 11-dec-2017