Vedtægter

Vedtægter for Havkajakroerne

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Havkajakroerne forkortet HKR.

Stk. 2. Foreningen er en landsdækkende forening med hjemsted i Århus Kommune.

Stk. 3. Foreningens tilhørsforhold til idrætsforbund, idrætsorganisationer og andre forpligtende fællesskaber afgøres af generalforsamlingen.

 • 2. Formål

Foreningens formål er:
a) at udbrede kendskabet til og interessen for havkajakker og havkajakroning.

 1. b) gennem uddannelse og debat at øge sikkerheden på vandet for havkajakroere.
 2. c) med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 • 3. Medlemskreds

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og at indgå i foreningens aktiviteter.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer over 12 år.

Stk. 3. Indmeldelse sker via vejledningen på foreningens hjemmeside www.havkajakroerne.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske via foreningens selvbetjeningsløsning for medlemmerne eller ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Ved manglende indbetaling af medlemskontingent betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet følger kalenderåret, dog gælder indmeldelse efter d. 30. sep. også for det efterfølgende år. Ved indmeldelse efter 30. sep. udsendes kontingent opkrævning først efter førstkommende nytår

Stk. 6. Udelukkelse af et medlem kan ske ved overtrædelse af eller manglende vilje til at efterleve foreningens vedtægter. Udelukkelse kræver enighed i bestyrelsen og foretages af denne. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på næstfølgende generalforsamling.

 • 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal personligt fremmødte.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med Forårstræffet og indkaldes med mindst en måneds varsel via foreningens hjemmeside og i mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med mindst en måneds medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan nedsættes udvalg. Valg til udvalgsposter gældende for et år foretages på generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af 3 stemmetællere
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Udvalgsberetninger
  6. Regnskabsaflæggelse
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Forelæggelse af budget
  9. Fastsættelse af kontingent for næste år
  10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg
  11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for et år.
  12. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag senest 8 dage før. Den endelige dagsorden vil ligeledes være at finde på foreningens hjemmeside.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller tre medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

Stk. 9. Valgbar er ethvert medlem, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Er medlemmet ikke tilstede, kan opstilling ske ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal derudover afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 personer og vælges således:

 1. a) 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige årstal
 2. b) 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige årstal
 3. c)  Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær på konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen og senest inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Dog er bestyrelsen forpligtet til at arrangere mindst 3 havkajaktræf i løbet af foreningsåret. Træffene annonceres på foreningens hjemmeside mindst en måned før afholdelse.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6: Bestyrelsens medlemmer modtager for deres arbejde frit træf til de af foreningen arrangerede træf.

 • 7: Faste udvalg

Det Rød Hvide Bånd er et fast udvalg under Havkajakroerne.

 1. a) Det Rød Hvide Bånd administreres af en jury, som udelukkende består af de personer, der har roet Danmark Rundt og som juryen har godkendt. Juryen udpeger af dens midte formand for juryen.
 2. b) Juryen fastlægger regler for gennemførelse af Danmark rundt og sikrer, at disse overholdes.
 3. c) Juryen har derudover ansvar for at vedligeholde Det Rød Hvide Bånds side i forbindelse med Havkajakroernes hjemmeside.
 4. b) Juryen mødes en gang om året, hvor årets Danmark Rundt forsøg fremlægges, og juryen godkender, om det rød hvide bånd kan tildeles. Havkajakroerne godtgør udgifterne i forbindelse med jurymødet.
 • 8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen med hensyn til regnskabet.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter samt en status over foreningens overordnede økonomi.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • 9: Dispositionsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved den enes forfald tegnes foreningen af den anden, i forening med 2 menige medlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte underudvalg/ arbejdsgrupper.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun med sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 • 10. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en med dette formål indkaldt generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 • 12. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 10. maj 2019

Disse vedtægter erstatter vedtægter af den 7. juni 2014 vedtaget på generalforsamling samme dato.

sidst ændret: 12-maj-2019