Børn- og Unge politik

Baggrund
HAVKAJAKROERNE er en forening for havkajakroere, der er aktive i alle slags omgivelser. Foreningens medlemmer sejler under meget forskellige vejr- og havforhold, der altid stiller krav om en ansvarlig vurdering af såvel egne evner som havets krav til færdigheder og udrustning.

Medlemmer
HAVKAJAKROERNE optager som medlemmer alle med lyst og vilje – se vedtægterne – og herunder også umyndige unge, dvs. personer mellem 12 og 18 år, der ikke kan forudsættes under alle omstændigheder at have forudsætninger for eller at være i stand til at tage det fulde ansvar for sig selv.

Børn og unge
Børn og unge skal have adgang til de muligheder, som natur og vandsport tilbyder, og til de sociale muligheder, som fælles oplevelser giver. HAVKAJAKROERNE ser derfor gerne børn og unge som medlemmer og som aktivitetsdeltagere når det kan gøres på en forsvarlig måde med respekt for de varierende naturforhold, som havkajakker færdes under.

Vilkår
Unge under 18 år kan derfor optages som medlemmer af HAVKAJAKROERNE, når det sker i tilknytning til en mentor: et voksent medlem, der enten er forælder eller er bemyndiget til at optræde i forældres sted, og som påtager sig det fulde ansvar for at vurdere det unge medlems evner og muligheder.
Unge medlemmer sejler altid på grundlag af godkendelse af deres mentor. Godkendelsen kan være generel, således at medlemmet i almindelighed deltager i alt.  Det vil altid være mentor, der har ansvaret for deltagelsen. Dette omfatter også perioder under træf o.l., hvor unge medlemmer ikke deltager i arrangerede aktiviteter, men befinder sig på teltplads eller andre opholdsområder.
Turledere og tilsvarende kan kræve, at unge medlemmer støttes af en udpeget voksen, der som udgangspunkt er medlemmets egen mentor og ellers en anden, som specifikt har fået overdraget den opgave at give støtte og føre tilsyn på mentorens vegne.

Fællesarrangementer
HAVKAJAKROERNE kan tilrettelægge arrangementer, hvor grupper af unge medlemmer sejler med et fælles tilsyn. HAVKAJAKROERNE tilrettelægger sådanne arrangementer under hensyntagen til deltagernes færdigheder og med særlig hensyntagen til vejr- og havforhold. Mentor har uændret ansvar for det unge medlem og skal godkende deltagelsen.

Forbehold
HAVKAJAKROERNE’s ledere er ikke professionelle med professionsansvar, men frivillige foreningsmedlemmer.
Turledere og instruktører kan til enhver tid optræde som “bonus pater familias” og – uden i situationen at skulle give en begrundelse – vælge at sætte et ungt medlem i land eller at afvise, at det sejler ud. Der skal i den sammenhæng udøves et skøn, der prioriterer sikkerheden højest. Begrundelsen kan eksempelvis (uden at udelukke andre begrundelser) være begrundet i vejrforhold, utilstrækkelig udrustning/påklædning, fejl ved materiel eller blot personlige forhold og adfærd. Der skal senere redegøres for motiverne på en pædagogisk måde over for medlem og mentor. Et ungt medlem, der sættes i land,
efterlades i en sådan situation aldrig alene.
Hvis uforudsete omstændigheder gør det nødvendigt at reorganisere af hensyn til alles sikkerhed, f.x. ved opdeling af en gruppe eller nødvendig uddelegering af støttefunktioner, vil sikkerheden blive prioriteret over andre hensyn. Efterfølgende vil den tur-ansvarlige leder orientere medlemmets mentor om
forløbet.

Børneattester
Havkajakroernes bestyrelse har kontaktet Rigspolitiet omkring børneattester på turledere og instruktører i forbindelse med vore træf.

For at der er krav om børneattest på en forenings ledere, instruktører eller medarbejdere nævnes følgende betingelser:

  • barnet skal være overgivet i personens eller foreningens varetægt
  • varigheden af kontakten mellem barn og person/forening skal være længere end en uge ad gangen
  • personen skal være beskæftiget i, samt have en fast tilknytning til foreningen

Endvidere skal der være en vis kontinuitet i personens kontakt til barnet.

Sådan som Havkajakroernes træf er tilrettelagt, kommer vi ikke ind under disse krav, og bestyrelsen har derfor valgt ikke at indhente børneattester,

Anmeldelse
Såfremt nogen føler, at børn under 15 år er blevet krænket, beder HAVKAJAKROERNEs bestyrelse om øjeblikkelig henvendelse til arrangørerne eller til et medlem af HAVKAJAKROERNE’s bestyrelse. HAVKAJAKROERNE’s bestyrelse vil herefter høre de involverede og evaluere hændelsen, inden der tages stilling til yderligere tiltag. Foreningens forslag til eller beslutninger om tiltag vil altid blive forelagt medlemmet og dets mentor, før de gennemføres.
Havkajakroernes bestyrelse, januar 2012